Đánh giá tiêu chí giáo viên

Với nhiều khó khăn đặt ra trong thời kỳ giáo dục không ngừng đổi mới, song trường PTDTBT Tiểu học Na Phát - huyện Điện Biên Đông với phương châm “Có chí thì nên” đã không ngừng bồi dưỡng, học hỏi, tiến bộ và ngày càng có nhiều khởi sắc. 

 

Trong đó, nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, mà người quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục lại là đội ngũ cán bộ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên các khối lớp. Do vậy để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trên tất cả các lĩnh vực học tập, năng lực và phẩm chất thì việc nâng cao năng lực cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục là hết sức cần thiết.

Đặc biệt, ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT về Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Đó là căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời làm căn cứ để các nhà trường đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành giáo dục.