Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường PTDTBT Tiểu học Na Phát trong thời kỳ mới

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với thanh niên cả nước, Đoàn thanh niên trường PTDTBT Tiểu học Na Phát hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời từ mùa xuân của Đảng, của dân tộc, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, của nhân dân, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đoàn thanh niên trường tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Năm học 2019- 2020. Trường PTDTBT đã tổ chức đại hội Đoàn thanh niên bầu ra ban chấp hành mới. Đoàn cũng đã lập được các kế hoạch hoạt động trong năm học và phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ; thể dục thể thao. 

Thực hiện sáng tạo các nhiệm vụ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường PTDTBT Tiểu học Na Phát sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình xứng đáng với truyền thống 88 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành.